Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Opdrachtnemer: Motiv
Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer
Overeenkomst: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te
bepalen werkzaamheden die door de Opdrachtnemer verricht dienen te
worden en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden.
Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde
goederen, waaronder stukken of gegevensdragers, en alle in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde
goederen, waaronder stukken of gegevensdragers.
Gefaciliteerde Bijeenkomst: een door de Opdrachtnemer gefaciliteerde bijeenkomst op een door de
Opdrachtnemer en Opdrachtgever in onderling overleg vastgestelde tijd
en plaats.


Artikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten,
overeenkomsten en onderhandelingen ongeacht of deze al dan niet tot een overeenkomst leiden
tussen MoTiv, hierna te noemen de Opdrachtnemer, met een derde, hierna te noemen de
Opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolgers, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de
Opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De
Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging
van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden door de Opdrachtnemer zullen voor de
Opdrachtgever bindend zijn een maand nadat deze door schriftelijke mededeling aan de
Opdrachtgever bekend zijn gemaakt.

Artikel 2 Voorstellen en offertes

Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt.
De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet,
uitvoering en afronding van de overeenkomst heeft verstrekt.
De door de Opdrachtnemer gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig
gedurende dertig (30) dagen, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. De Opdrachtnemer is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk
binnen dertig (30) dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven. Indien een vrijblijvend aanbod
door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de Opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen twee
(2) werkdagen, na ontvangst van de aanvaarding, te herroepen.
De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, evenals eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reisen
verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
De Opdrachtnemer zal in de offerte de prijzen voor Gefaciliteerde Bijeenkomsten specificeren.
Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is
de Opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Opdrachtnemer anders aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht de Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte
van de overeenkomst tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.


Artikel 3 Levering van diensten en ter beschikking stelling van informatie en medewerking.

Alle werkzaamheden worden door de Opdrachtnemer naar beste inzicht, deskundigheid en vermog
verricht. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen
verplichtingen en kwaliteit wordt behaald binnen de afgesproken tijd. Uit de met de Opdrachtgever
gesloten overeenkomst vloeit voor de Opdrachtnemer een inspanningsverplichting voort, geen
resultaatverplichting.
Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de Opdrachtgever
nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, dan kan
Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Opdrachtnemer worden
verstrekt. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en/of
gegevens.
Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft de Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst
op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt,
worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 4 Wijzigingen

Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op relevante onderdelen wijzigen indien bij
de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van
de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.
De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de overeenkomst kan worden beïnvloed, indien
partijen tussentijds besluiten tot wijziging van aanpak, werkwijze of omvang van de overeenkomsten en
de daaruit voortkomende werkzaamheden.
Indien door toedoen van Opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de opdrachtuitvoering of
als blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de overeenkomst een wijziging of uitbreiding
noodzakelijk is, dan zijn zowel de Opdrachtnemer als de Opdrachtgever verplicht mee te werken aan
een wijziging van de overeenkomst en wordt deze overeenkomst pas uitgevoerd na schriftelijke
toestemming van de Opdrachtnemer.
Indien de wijziging van de overeenkomst leidt tot meerwerk, dan is de Opdrachtnemer gerechtigd om
de extra kosten hiervoor aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
De Opdrachtnemer zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling
van de overeenkomst het gevolg is van omstandigheden die aan Opdrachtnemer kunnen worden
toegerekend.
Indien tijdens de overeenkomst werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf
van de Opdrachtgever welke niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging, dan wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen en bescheiden in de
administratie van Opdrachtnemer het vermoeden ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele
overeenkomst van de Opdrachtgever zijn verricht. Deze aantekeningen en bescheiden dienen
betrekking te hebben op tussentijds overleg van Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot het wijzigen van de datum van een Gefaciliteerde
Bijeenkomst, dan gelden de volgende wijzigingskosten: bij wijzigingen overeengekomen meer dan vier
(4) weken voor de startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn geen wijzigingskosten
verschuldigd, bij wijzigingen overeengekomen twee (2) tot vier (4) weken voor de startdatum van de
Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn wijzigingskosten ter hoogte van 15% van de in de offerte
gespecificeerde prijs van de Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd, bij wijzigingen overeengekomen
een (1) tot twee (2) weken voor de startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn wijzigingskosten
ter hoogte van 30% van de in de offerte gespecificeerde prijs van de Gefaciliteerde Bijeenkomst
verschuldigd, bij wijzigingen overeengekomen minder dan een (1) week voor de startdatum van de
Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn wijzigingskosten ter hoogte van 60% van de in de offerte
gespecificeerde prijs van de Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd.
Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden tot het annulering van een Gefaciliteerde Bijeenkomst,
dan gelden de volgende annuleringskosten: bij wijzigingen overeengekomen meer dan vier (4) weken
voor de startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn geen annuleringskosten verschuldigd, bij
wijzigingen overeengekomen twee (2) tot vier (4) weken voor de startdatum van de Gefaciliteerde
Bijeenkomst zijn annuleringskosten ter hoogte van 25% van de in de offerte gespecificeerde prijs van de
Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd, bij wijzigingen overeengekomen een (1) tot twee (2) weken
voor de startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn annuleringskosten ter hoogte van 50% van
de in de offerte gespecificeerde prijs van de Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd, bij wijzigingen
overeengekomen minder dan een (1) week voor de startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn
annuleringskosten ter hoogte van 100% van de in de offerte gespecificeerde prijs van de Gefaciliteerde
Bijeenkomst verschuldigd.

Artikel 5 Het betrekken van derden bij de overeenkomst

Voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht
(delen van) het werk door derden te laten uitvoeren zonder kennisgeving aan de Opdrachtgever.
De Opdrachtgever geeft derden, die hij bij de uitvoering van de overeenkomst wenst te betrekken,
geen overeenkomst dan na overleg met Opdrachtnemer.
De Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden
worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.
Het is Opdrachtgever zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer niet toegestaan een
ieder die in naam van Opdrachtnemer handelt rechtstreeks opdrachten te geven, anders dan nodig ter
bescherming van de veiligheid van Opdrachtgever of diens personeel of bezittingen.
Indien door de Opdrachtnemer of door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de
overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door
Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Opdrachtnemer
is uit gegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor de Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
De Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor schade die de Opdrachtgever en/of derden lijden
ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door Opdrachtgever en/of derden van door de
Opdrachtnemer geleverde diensten. In geen geval kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van
schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook
ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade. Opdrachtgever vrijwaart voor zover nodig de
Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer, zal de Opdrachtgever
de Opdrachtnemer, haar personeel en/of derden die door Opdrachtnemer bij het verrichten van alle
werkzaamheden zijn ingeschakeld, vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welke hoofde ook, ter
zake van vergoeding van schaden, kosten en interesten ontstaan door of in verband met de uitvoering
van de opdracht.
De Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan éénmaal het
opdrachtbedrag, voor zover dit vooraf schriftelijk is vastgesteld.
In afwijking van hetgeen onder het vorige punt van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst
met een langere looptijd dan drie maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste
drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of
de verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens
Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.
Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het declaratiebedrag. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van
de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.


Artikel 7 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kade
van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.
Indien gewenst kan de Opdrachtgever de Opdrachtnemer verzoeken een ‘geheimhoudingsverklaring’
te ondertekenen, waaraan de Opdrachtnemer in het kader van de overeenstemming dient te voldoen.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Opdrachtnemer
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden
mede te verstrekken, en de Opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Opdrachtnemer niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 8 Eigendomsbehoud, bescherming verleende diensten en intellectueel eigendom

De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar diensten aan iedere door haar
geaccepteerde Opdrachtgever aan te bieden en alle daaraan gerelateerde werkzaamheden vrijelijk uit
te voeren, zonder dat enige Opdrachtgever zich kan beroepen op het alleenrecht van de aan hem
geleverde diensten of voor hem verrichte werkzaamheden, tenzij dit alleenrecht uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen.
Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich tevens uit tot diegenen, van
wier diensten Opdrachtnemer gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij te dien aanzien
in het concrete geval andere afspraken zijn gemaakt en de Opdrachtgever daarvan op de hoogte is
gesteld.
De Opdrachtnemer behoudt het eigendom en auteursrecht, samenhangend met de door haar
geleverde diensten van alle door de Opdrachtnemer verstrekte Bescheiden, zoals presentaties,
rapporten, adviezen, overeenkomsten, teamspelen, oefeningen, ontwerpen, agenda’s, plannen,
schetsen, tekeningen, films, soundtracks, software en (elektronische) bestanden enz., De Bescheiden
zijn uitsluitend bestemd om binnen de overeenkomst te worden gebruikt door de Opdrachtgever en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de Opdrachtnemer worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de
verstrekte Bescheiden anders voortvloeit. Tenzij anders overeengekomen, is het de Opdrachtgever
toegestaan resultaten te gebruiken in het kader van de bedrijfsuitoefening van de eigen onderneming of
instelling. Openbaarmaking van deze resultaten is geoorloofd indien en voor zover het gebruik daartoe
leidt en indien en voor zover de resultaten in hun geheel en onder vermelding en na goedkeuring van
de Opdrachtnemer als voortbrenger weergegeven worden.
Opdrachtnemer behoudt het recht tot publiceren over de uitgevoerde overeenkomst pas nadat de
Opdrachtgever van dit voornemen en de inhoud schriftelijk op de hoogte is gesteld. Het publiceren
van informatie direct herleidbaar tot Opdrachtgever is alleen mogelijk, indien daarvoor uitdrukkelijk
toestemming is gegeven.
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich
de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Opdrachtnemer
voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Opdrachtnemer. Publicatie of andere
vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer.
De Opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken van de output van de werkzaamheden van de
Opdrachtnemer zolang zij niet aan de Opdrachtnemer heeft voldaan hetgeen zij ter zake daarvan is
verschuldigd.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

Door de Opdrachtnemer geleverde zaken, die onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in
het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel
worden gebruikt en blijven eigendom van de Opdrachtnemer zolang het eigendomsvoorbehoud
voortduurt.
Voor het geval dat de Opdrachtnemer haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,
geeft de Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan de
Opdrachtnemer of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de
eigendommen van de Opdrachtnemer zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
De Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als
redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen
derden worden gebracht.
De Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 10 Honorarium

Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van de Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie (3) maanden zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.
Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
In het tarief van Opdrachtnemer zijn inbegrepen de kosten van secretariële werkzaamheden en
telefoonkosten in Nederland. Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de
offerte.
Voor alle offertes geldt dat alleen de werkelijk bestede tijd in rekening wordt gebracht en dat bij
dreigende overschrijding van meer dan 5% van het geoffreerde bedrag declaratie plaatsvindt na overleg
met Opdrachtgever.
Indien de Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is de
Opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Opdrachtnemer zal
de Opdrachtgever het voornemen tot verhoging van het tarief schriftelijk kenbaar maken.
Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Voorts is de Opdrachtnemer gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het
moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.
Bovendien mag de Opdrachtnemer het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet
toerekenbaar is aan de Opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van de Opdrachtnemer mag worden
verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk
overeengekomen honorarium. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever in dat geval van het
voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. De Opdrachtnemer zal daarbij
de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.
Indien Opdrachtgever de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief niet wenst
te aanvaarden, is Opdrachtgever gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde kennisgeving de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen, dan wel de overeenkomst te annuleren tegen de in de
kennisgeving van Opdrachtnemer genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

Artikel 11 Reizen en logistiek


De Opdrachtgever zal zorg dragen voor de betaling en het boeken van vluchten, hotels, transport en
maaltijden voor de Opdrachtnemer, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren van de opdracht.
Transport wordt geboekt vanaf de voorafgaande verblijfslocatie van de Opdrachtnemer naar de locatie
van de uit te voeren werkzaamheden, en vanaf de locatie van de uit te voeren werkzaamheden naar de
daarop volgende verblijfslocatie van de Opdrachtnemer. Onder de verblijfslocatie van de
Opdrachtnemer wordt verstaan de woonplaats van de Opdrachtnemer, ofwel de locatie van
werkzaamheden van de Opdrachtnemer (voor de Opdrachtgever dan wel voor derden) indien deze
onmiddellijk voorafgaan aan dan wel onmiddellijk volgen op de werkzaamheden waarvoor het
transport geboekt wordt.
Voor vluchten van langer dan 8 (8) uur zal Business Class geboekt worden. Alle transport en vluchten
zullen geboekt worden tegen een tarief dat kosteloze wijzigingen en annulering toelaat, tenzij de
Opdrachtgever schriftelijk verklaart de kosten voor wijziging en annulering in alle gevallen te
aanvaarden. Dit betreft ook alle gevallen van annulering of wijzigingen op initiatief van de
Opdrachtnemer.
Indien de locatie van de overeengekomen werkzaamheden meer dan tweeëneenhalf (2,5) uur
verwijderd is van de verblijfslocatie van de Opdrachtnemer, zullen hotelovernachtingen geboekt
worden vanaf de avond voorafgaande aan de werkzaamheden tot de ochtend na de werkzaamheden.
Indien de locatie van de overeengekomen werkzaamheden meer dan drie (3) tijdzones verwijderd is
van de verblijfslocatie van de Opdrachtnemer, zullen hotelovernachtingen geboekt worden vanaf twee
(2) dagen voorafgaande aan de werkzaamheden tot de ochtend na de werkzaamheden.
Bij overnachtingen zal een eenpersoonskamer geboekt worden.
De volgende kosten, deel uitmakende van de hotelrekening, zullen door de Opdrachtgever vergoed
worden: accommodatie, belastingen op accommodatie, maaltijden in het hotel (restaurant of
roomservice), internettoegang. Betreft het een hotelovernachting buiten Nederland, dan worden
daarnaast ook nog door de Opdrachtgever vergoed: telefoonkosten, mineraalwater, wasservice.
De Opdrachtgever zal zorg dragen voor de betaling en het boeken van vergaderfaciliteiten zoals
vergaderruimtes, LCD projector, flipcharts, kantoorbenodigdheden, etc., volgens de door de
Opdrachtnemer opgegeven aanwijzingen.
Mocht de Opdrachtnemer enige van bovenstaande kosten voor eigen rekening moeten nemen, dan zal
de Opdrachtnemer hiervoor zo snel mogelijk een rekening met specificatie, sturen naar de
Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient daarvoor de Opdrachtnemer, indien nodig, van een
kostenplaats/opdrachtnummer te voorzien.

Artikel 12 Betaling en Afsluiting opdracht

Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij door de Opdrachtgever en
Opdrachtnemer anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de
betalingsverplichting niet op.
De overeenkomst is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door Opdrachtgever is
goedgekeurd. De Opdrachtgever dient binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum hierover te
berichten. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening geacht
goedgekeurd te zijn.
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer, totdat deze door
Opdrachtgever zijn betaald.

Artikel 13 Verzuim en wanbetaling

Na de vervaldatum is de Opdrachtgever in gebreke. In dat geval zijn alle vorderingen van
Opdrachtnemer op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. De
Opdrachtgever is, zonder nadere ingebrekestelling, over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste
dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag, tot de dag waarop betaling plaatsvindt, rente
verschuldigd ter hoogte van de wettelijke handelsrente per maand of een gedeelte daarvan.
De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de Opdrachtgever
bedragen elke keer € 100,00. Opdrachtnemer is gerechtigd deze kosten ten laste van Opdrachtgever
te laten komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van deze kosten
voor de Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is alsdan tevens gerechtigd de Opdrachtgever zowel buitenrechtelijke incassokosten
ten bedrage van 15% van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van 250 Euro, als de
werkelijke in redelijkheid gemaakte gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Indien de betaling langer dan een (1) maand achterwege blijft, kan de Opdrachtnemer de uitvoering van
de overeenkomst opschorten totdat betaling is geschied.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de
vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en
tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in
verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde
voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren,
indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, komen alle ter invordering
gemaakte kosten ten laste van de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 14 Opzegging of tussentijdse ontbinding

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde
tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde voortijdig eenzijdig schriftelijk
opzeggen met motivatie en inachtneming van de overeengekomen opzegtermijn. ( zie lid 3)
Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt,
na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond
geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond
bestaat te vrezen dat de Opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt,
zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst dient voor opdrachten met de duur van twee
(2) maanden of langer een opzegtermijn van een (1) maand in acht te worden genomen. Voor
opdrachten met de duur van minder dan twee (2) maanden geldt een opzegtermijn van twee (2)
weken, voor opdrachten met een duur van minder dan een (1) maand, geldt een opzegtermijn van een
(1) week.
Opdrachtnemer is bevoegd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, naar haar keuze:
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat betaling naar haar uitsluitend oordeel
voldoende zeker is gesteld, en/of door enkele schriftelijke kennisgeving elk van haar overeenkomsten
met de Opdrachtgever met terugwerkende kracht te ontbinden zonder enige verplichting tot
schadevergoeding, onverminderd haar andere rechten onder welke overeenkomst met de
Opdrachtgever dan ook.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de
Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal Opdrachtnemer desgevraagd en in overleg met
Opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Indien
de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt,
worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.
Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
In geval van voortijdige beëindiging van de overeenkomst, ongeacht of deze door de Opdrachtgever of
door Opdrachtnemer geschiedt, is de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vergoeding verschuldigd van
de tot op het moment van opzegging verrichte werkzaamheden en in het kader van de overeenkomst
gemaakte kosten inclusief de kosten die verband houden met verplichtingen die Opdrachtnemer in het
kader van de overeenkomst tegenover derden heeft aangegaan. Voorts is de Opdrachtnemer
gerechtigd om over de periode vanaf het moment van opzegging tot aan het einde van de
overeenkomst van de Opdrachtgever een vergoeding te vorderen die gebaseerd is op de tot dan toe
door Opdrachtnemer gemiddeld aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen.
De Opdrachtgever dient Opdrachtnemer alle kosten en schaden te vergoeden die voortvloeien uit het
voortijdig beëindigen van een opdracht, indien en voor zover de oorzaak van de voortijdige beëindiging
niet aan Opdrachtnemer is toe te rekenen. Bij annulering van Gefaciliteerde Bijeenkomsten gelden de
volgende annuleringskosten: bij beëindiging van de overeenkomst meer dan vier (4) weken voor de
startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn geen annuleringskosten verschuldigd, bij beëindiging
van de overeenkomst twee (2) tot vier (4) weken voor de startdatum van de Gefaciliteerde
Bijeenkomst zijn annuleringskosten ter hoogte van 25% van de in de offerte gespecificeerde prijs van de
Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd, bij beëindiging van de overeenkomst een (1) tot twee (2)
weken voor de startdatum van de Gefaciliteerde Bijeenkomst zijn annuleringskosten ter hoogte van
50% van de in de offerte gespecificeerde prijs van de Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd, bij
beëindiging van de overeenkomst minder dan een (1) week voor de startdatum van de Gefaciliteerde
Bijeenkomst zijn annuleringskosten ter hoogte van 100% van de in de offerte gespecificeerde prijs van
de Gefaciliteerde Bijeenkomst verschuldigd. Kosten met betrekking tot annulering van vluchten of
transport zijn te allen tijde, ook in gevallen waarin de oorzaak van de voortijdige beëindiging aan
Opdrachtnemer is toe te rekenen, door de Opdrachtgever te vergoeden.
De overeenkomst kan met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien:
de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd,
een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of
de andere partij enige bepaling van de overeenkomst heeft overtreden en die overtreding niet binnen
veertien (14) dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld.
In geval van beëindiging op grond van onderhavige bepaling zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer
over en weer verplicht tot aan de datum van beëindiging de wederzijdse verplichtingen volledig na te
komen.
Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer schriftelijk in
gebreke te stellen.
Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

Artikel 15 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

Indien de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter
beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden het geleverde binnen veertien (14) dagen in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren indien de Opdrachtnemer de
Opdrachtgever daartoe verzoekt. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle
hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft
om de de onder 1. genoemde verplichtingen te voldoen, heeft de Opdrachtnemer het recht de daaruit
voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 16 Overmacht

Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en die noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de Opdrachtnemer niet in
staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de Opdrachtnemer worden
daaronder begrepen.
De Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten
nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan
de andere partij.
Voor zover de Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de Opdrachtnemer gerechtigd
om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. Opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Partijen zullen elkaar zo spoedig en gedetailleerd mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op
de hoogte stellen.

Artikel 17 Vrijwaringen

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
Indien Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van
virussen en defecten.

Artikel 18 Onderzoek, reclamering en klachten

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen twee (2) weken na
factuurdatum, doch uiterlijk binnen drie (3) weken na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd
mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te
reageren.
Indien een klacht gegrond is, zal Opdrachtnemer de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit reeds voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste
dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is,
zal Opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van de in deze algemene voorwaarden
vermelde financiële afwikkeling.

Artikel 19 Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wijzen
derde worden gebracht.

Artikel 20 Toepasselijk recht en geldigheid

De rechter in de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis
te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft de Opdrachtnemer het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Op elke overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing, ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is in het buitenland.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst
daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst.
Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst deze voorwaarden wijzigen, dan worden de nieuwe
voorwaarden toegestuurd aan de Opdrachtgever met het verzoek deze voor akkoord te tekenen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.