Statement: Sociale veiligheid binnen MoTiv: voor een veilige, open en
respectvolle ruimte MoTiv staat voor een veilige omgeving voor studenten, medewerkers en bezoekers.

Collegialiteit, integriteit, gelijkwaardigheid, respect, openheid en aandacht voor de ander staan hoog in het vaandel. Elke vorm van ongewenst gedrag, zoals seksuele of andere vormen van intimidatie, agressie, pesten of discriminatie, is voor MoTiv onaanvaardbaar. Die boodschap wordt dagelijks uitgedragen. Wij zien het als belangrijke opdracht om bij vermeend ongewenst gedrag zo adequaat en gepast mogelijk te handelen.

Als kerkelijke trainings- en coaching-organisatie aan het Hoger Onderwijs zijn wij bij uitstek een organisatie waar mensen met uiteenlopende achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Allen die aan onze organisatie verbonden zijn, als medewerker of bezoeker, dragen eraan bij dat we elkaar respectvol behandelen, ongeacht herkomst, godsdienstige overtuiging, seksuele voorkeur, handicap, rol of functie. Het is aldus de taak van allen om zich binnen de organisatie actief in te zetten voor sociale veiligheid.

Sociale integriteit bij MoTiv

MoTiv wil medewerkers, studenten en gasten een omgeving bieden waar iedereen zich welkom voelt en waar iedereen elkaar met respect behandelt.
Voor het melden en onderzoeken van situaties waarin sprake is van ongewenste
omgangsvormen zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten of agressie kent MoTiv de vertrouwenspersoon en de klachtenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland en van de Rooms Katholieke kerk in Nederland. Professionals bij MoTiv vallen onder deze codes. Een klacht kan worden ingediend door een werknemer, student of derde. Studenten kunnen ook de vertrouwenspersoon van hun opleiding benaderen of Studentenzaken, waarmee MoTiv samenwerkt.
Een onafhankelijke klachtenfunctionaris adviseert de betreffende raden (kerkenraad, stichtingsraad, bestuur) over de afhandeling van de klacht. Het personeel valt onder de regels van de eigen kerk. De verantwoordelijke kerk kan dan passende maatregelen treffen.

Vertrouwenspersoon voor MoTiv:
Ir. Bart van der Veer 0653634161
Veerbartvander@gmail.com
(dit statement is ontleend aan TU Delft / VSNU)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
For details read our privacy policy or cookie policy.